پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1452)

1-6-1 مینسِ ماهی91-6-2 سوریمی101-7 کیفیت مغذی111-8 نگهداری در یخچال121-9 نگهداری در فریزر121-10 فرضیه‏ها131-11 هدف14فصل دوم2- بررسی منابع152-1 مطالعات انجام شده پیرامون مبحث سوسیس و کیفیت مغذی152-1-1 ترکیبات شیمیایی152-1-2 بافت172-1-3 رنگ182-1-4 اسید چرب192-1-5 ارزیابی حسی202-2 مطالعات ادامه مطلب…

By 92, ago