1-11-2- نانو پوشش‌های هوشمند خود تمیز شونده 25
1-11-3- پوشش‌های آب گریز خود تمیز شونده25
1-11-4- پوشش‌های آب دوست خود تمیز شونده 25
1-11-5- نانو پوشش‌های هوشمند زیست فعال 26
1-12- مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود 26
1-12-1- تبعیت مدل اصلاح شده لانگمویر- هینشل وود از سینیتیک درجه یک 28
فصل دوم: بخش تجربی

2-1- معرف‌ها و مواد مورد استفاده 30

2-2- دستگاه‌های مورد استفاده 31
2-2-1- سانتریفوژ 31
2-2-2- pHمتر 31
2-2-3- طیف سنج ماورا بنفش- مرئی (UV-VIS) 31
2-2-4- دستگاه فوتوشیمیایی 32
2-3- تهیه محلول 2/0 مولار اسید کلریدریک 33
2-4- تهیه محلول 1/0 مولار پتاسیم هیدروژن فتالات 33
2-5- تهیه محلول 1/0 مولار سدیم هیدروکسید 33
2-6- تهیه محلول 1/0 مولار پتاسیم دی هیدروژن فسفات 33
2-7- تهیه محلول 5/0 مولار پتاسیم هیدروژن فسفات 34
2-8- تهیه محلول 025/0 مولار بوراکس 34
2-9- تهیه محلول‌های بافر باpH های مختلف 34
2-9-1- تهیه محلول با pH برابر 1 34
2-9-2- تهیه محلول با pH برابر 2 34
2-9-3- تهیه محلول با pH برابر 3 34
2-9-4- تهیه محلول با pH برابر 4 34
2-9-5- تهیه محلول با pH برابر 5 34
2-9-6- تهیه محلول با pH برابر 7 35
2-9-7- تهیه محلول با pH برابر 8 35
2-9-8- تهیه محلول با pHبرابر 9 35
2-9-9- تهیه محلول با pHبرابر 10 35
2-9-10- تهیه محلول با pHبرابر 11 35
2-9-11- تهیه محلول با pHبرابر 12 35
2-10- اندازه گیری کمی غلظت معرف شیمیایی آلی 35
2-11- بررسی نوع فوتوکاتالیزور و به دست آوردن بهترین فوتوکاتالیزور برای تخریب
فوتوشیمیایی معرف شیمیایی آلی 36
2-12- بهینه کردن پارامترهای موثر بر واکنش تخریب فوتوشیمیایی ردانین 36
2-12-1- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) 36
2-12-1-1- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز ) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 936
2-12-1-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 10 36
2-12-1-3- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 11 37
2-12-1-4- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 12 37
2-12-1-5- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 13 37
2-12-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 38
2-12-2-1- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pH برابر 9 38
2-12-2-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pH برابر 10 38
2-12-2-3- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pH برابر 12 39
2-12-2-4- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pH برابر 13 39
2-12-3- بررسی اثر مدت زمان تابش نور 39
2-12-3-1- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 39
2-12-3-2- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 10 40
2-12-3-3- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 11 40
2-12-3-4- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 12 40
2-12-3-5- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 13 41
2-12-4-1- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو روی
اکسید (ZnO) در محلول بافری با pH برابر 9 41
2-12-4-2- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو روی
اکسید (ZnO) در محلول بافری با pH برابر 10 41
2-12-4-3- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو روی
اکسید (ZnO) در محلول بافری با pH برابر 12 41
2-12-4-4- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو روی
اکسید (ZnO) در محلول بافری با pH برابر 1342
2-12-5- بررسی اثر pH محیط واکنش 42
2-12-5-1- بررسی اثر pHبر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی وقتی از نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز)
به عنوان فوتوکاتالیزور استفاده می‌شود 42
2-12-5-2- بررسی اثر pHبر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی وقتی از نانو روی اکسید (ZnO) به
عنوان فوتوکاتالیزور استفاده می‌شود 43
2-13- بررسی سینتیک واکنش فوتوشیمیایی ردانین 43
2-13-1- تعیین درجه واکنش فوتوشیمیایی هنگام استفاده از فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) 43
2-13-1-1- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 9 43
2-13-1-2- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 10 44
2-13-1-3- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 11 44
2-13-1-4- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 12 44
2-13-1-5- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 13 44
2-13-2- تعیین درجه واکنش فوتوشیمیایی هنگام استفاده از فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 45
2-13-2-1- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 9 45
2-13-2-2- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 10 45
2-13-2-3- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 12 45
2-13-2-4- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 13 46
2-14-1- بررسی مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود وقتی از نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) به عنوان فوتوکاتالیزور استفاده می‌شود 46
2-14-1-1- ردانین در pH برابر 9 46
2-14-1-2- ردانین در pH برابر 10 46
2-14-1-3- ردانین در pH برابر 11 47
2-14-1-4- ردانین در pH برابر 12 47
2-14-1-5- ردانین در pH برابر 13 47
2-14-2- بررسی مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود وقتی از نانو روی اکسید (ZnO) به عنوان فوتوکاتالیزور استفاده می‌شود 48
2-14-2-1- ردانین در pH برابر 9 48
2-14-2-2 – ردانین در pH برابر 10 48
2-14-3-2- ردانین در pH برابر 12 49
2-14-4-2- ردانین در pH برابر 13 49
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- رسم منحنی استاندارد معرف آلی مورد نظر جهت اندازه گیری‌های کمی 50
3-1-1- رسم منحنی‌های استاندارد ردانین در pHهای مختلف 50
3-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور54
3-2-1- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pHهای مختلف 54
3-2-1-1- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 9 54
3-2-1-2- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 1055
3-2-1-3- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 11 56
3-2-1-4- اثر مقدار فوتوکاتالیزور در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 1257
3-2-1-5- اثر مقدار فوتوکاتالیزور در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13 58
3-2-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pHهای مختلف 59
3-2-2-1- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 959
3-2-2-2- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 1060
3-2-2-3- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 1262
3-2-2-4- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13 63
3-3- بررسی اثر مدت زمان تابش نور 64
3-3-1- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین در محلول بافری
با pH های مختلف با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (TiO2) 64
3-3-1-1- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 9 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 64
3-3-1-2- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 10 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 65
3-3-1-3- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 11 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 66
3-3-1-4- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 12 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 68
3-3-1-5- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 69
3-3-2- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین در محلول بافری
با pH های مختلف با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO)70
3-3-2-1- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 9 با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO)70
3-3-2-2- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 10 با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 71
3-3-2-3- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 12 با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 72
3-3-2-4- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13 با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 74
3-4- بررسی اثر pH محیط واکنش 75
3-4-1- بررسی pH بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید75
3-4-2- بررسی pH بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 76
3-5- بررسی سینتیک واکنش تخریب فوتوشیمیایی معرف شیمیایی آلی 77
3-5-1- تعیین درجه واکنش تخریب فوتوشیمیایی ردانین در pH های مختلف با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم
دی اکسید ( آناتاز ) 77
3-5-1-1- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 9 77
3-5-1-2- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 10 78
3-5-1-3- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 11 79
3-5-1-4- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 12 81
3-5-1-5- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 13 82
3-5-2- تعیین درجه واکنش تخریب فوتوشیمیایی ردانین در pHهای مختلف با فوتوکاتالیزور نانو روی
اکسید (ZnO) 83
3-5-2-1- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 9 84
3-5-2-2- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 10 85
3-5-2-3- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 12 86
3-5-2-4- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 13 87
3-6- بررسی مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) 89
3-6-1- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 9 89
3-6-2- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 10 90
3-6-3- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 11 991
3-6-4- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 12 93
3-6-5- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 13 94
3-7- بررسی مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 95
3-7-1- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 9 95
3-7-2- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 10 97
3-7-3- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 12 98
3-7-4 – مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 13 99
3-8- ثابت‌های KA،kr ، kobs در pH های مختلف با مقادیر بهینه کاتالیزور 101
بحث و نتیجه گیری102
فهرست جدول ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوان صفحه
جدول 1-1- بیان برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نانوذارت4
جدول 3-1- جذب محلول‌های استاندارد ردانین با pHبرابر 9 در طول موج 455 نانومتر 50
جدول 3-2- جذب محلول‌های استاندارد ردانین با pH برابر 10 در طول موج 455 نانومتر 50
جدول 3-3- جذب محلول‌های استاندارد ردانین باpH برابر 11 در طول موج 455 نانومتر 51
جدول 3-4- جذب محلول‌های استاندارد ردانین با pH برابر 12 در طول موج 455 نانومتر 51
جدول 3-5- جذب محلول‌های استاندارد ردانین با pH برابر 13 در طول موج 455 نانومتر51
جدول 3-6- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در pH برابر9 54
جدول 3-7- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر10 55
جدول 3-8- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر11 56
جدول 3-9- مقدار ردانینباقی مانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر 12 57
جدول 3-10- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر 13 58
جدول 3-11- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 9 60
جدول 3-12- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 10 61
جدول 3-13- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 12 62
جدول 3-14- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 13 63
جدول 3-15- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 9 64
جدول 3-16- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 1066
جدول 3-17- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 11 67
جدول 3-18- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر12 68
جدول 3-19- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر1369
جدول 3-20- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 9 70
جدول 3-21- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 1072
جدول 3-22- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 1273
جدول 3-23- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر1374
جدول 3-24- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در pH های مختلف
با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید ( آناتاز 75
جدول 3-24- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در pH های مختلف
با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید ( آناتاز ) 76
جدول3-26- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 9 77
جدول3-27- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 10 79
جدول3-28- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 11 80
جدول3-29- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 12 81
جدول3-30- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 13 83
جدول3-31- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 9 84
جدول3-32- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 10 85
جدول3-33- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 12 87
جدول3-34- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 13 88
جدول 3-35- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 9 و محاسبه
dt /dc-، R/1، CO/189
جدول 3-36- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 10 و محاسبه
dt /dc-، R/1، CO/191
جدول 3-37- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 11 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/192
جدول 3-38- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 12 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/193
جدول 3-39- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 13 و محاسبه

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید