2-1-4-4- عدم استفاده یا استفاده ناکارآمد از روشهای جلوگیری از بارداری87
3-1-4-4- نحوه آشنایی با روشهای جلوگیری از بارداری90
2-4-4- روشهای انجام سقط جنین: تاریخچه روشها و متدهای سقط ارادی در جهان و ایران91

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-2-4-4-فنون و روشهای گوناگون برای فراهم کردن سلامت و ایمنی سقط جنین94
3-4-4-هزینه سقط جنین100
4-4-4- مکان و فرد انجام دهنده سقط جنین100
5-4-4-عوارض سقط جنین……………………………………………………………………………………………………………………102
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه‏گیری
خلاصه و نتیجه گیری106
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112
فهرست منابع
منابع فارسی و لاتین115
فهرست جداول
جدول 1-1- تخمین درصد سقط جنین های ناایمن برای گروههای سنی در مناطق مختلف…………………..8
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
جدول 2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگیهای جمعیتی- اجتماعی به تفکیک طبقه درآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
1-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی39
4-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب منبع تامین هزینه های زندگی40
5-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه تصرف واحد مسکونی 40
6-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب دیدگاه مذهبی41
جدول3-4- نگرشها و احساسات زنان در مورد سقط جنین42
جدول4-4- روشهای جلوگیری از حاملگی و سقط جنین و میزان هزینه و مکان انجام سقط جنین82
1-1-4-4- احتمال بارداری با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری…………………………………………………86
مقدمه:
این پایان نامه برای تحلیل سقط جنین های ارادی در ایران و با استفاده از روش شناسی کیفی و پدیدارشناسانه به نگارش درآمده است. با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر، استفاده از سقط جنین های ارادی در ایران بعنوان ابزار مکمل تنظیم خانواده در آمده است و بعنوان آخرین راه حل برای کنترل باروری بویژه ناخواسته آن می باشد. بر اساس برآورد غیر مستقیم سقط جنین های ارادی در ایران( آقایاری:1384، 34)، بطور متوسط هر زن ایرانی تا پایان دوران باروری خود کمی کمتر از 1 مورد سقط جنین ارادی را تجربه می کند(89/0)، که بیشتر این سقط ها غیر بهداشتی و غیر قانونی است که متعاقب آن مرگ و میر مادران و بیماریهای ناشی از سقط های نا ایمن را به خود اختصاص می دهد. در راستای درک پیامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنین های ارادی که زنان با آن مواجهند، با استفاده از روش تحقیق کیفی(مصاحبه عمیق)، سعی می شود تا با به میدان آوردن زنان به آنچه در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنها از سقط جنین های ارادی بپردازد و با درنظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثیر گذار، به سقط جنین بعنوان یک پارادایم اجتماعی در نظر گرفت. مناسب ترین روش برای مطالعه سقط جنین از منظر زنان، روش پدیدار شناسانه است که تاکید بر تجربه زیسته زنان در مورد سقط ارادی شان می باشد. مطالعات انجام شده بیشتر پیرامون مسائل حقوقی و فقهی و پزشکی سقط جنین های ارادی بوده است و دیدگاه زنان بعنوان کسانی که آن را تجربه می کنند و در زندگی اجتماعی با مسئله آن مواجهند، مورد توجه نبوده است. پایان نامه حاضر در راستای رسیدن به شناخت تجربه زنان از سقط جنین های ارادی در 5 فصل تهیه شده است: در فصل اول به بیان مساله و اهمیت موضوع مورد بررسی و شیوع سقط جنین پرداخته می شود. در فصل دوم پیشینه بررسی در جهان و ایران و تاریخچه مختصری از سقط جنین و تاریخچه روشها و متدهای سقط جنین در جهان و ایران ارائه می گردد. در بخش پایانی فصل دوم چارچوب نظری مطرح می شود. در فصل سوم روش شناسی تحقیق و جامعه آماری و نمونه تحقیق و در فصل چهارم یافته های مصاحبه در بخش( توصیف جداول) و صحبت های زنان در مصاحبه آورده می شود. در فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری طرح می گردد.
بیان مساله و پیشینه تحقیق
باروری بعنوان ظرفیت زیست شناختی زنان برای تولید مثل است. زنان همیشه مظهر قدرتهای مولد و زایش بوده اند (فریدمن،1383،ص37). برای قرنهای متمادی منزلت اجتماعی زن و پایگاه زن در درون خانواده بر اساس باروری اش تعیین می شد و فرزندان در خانواده منبع مهم حمایت اقتصادی و اجتماعی از والدین به شمار می رفتند. از ابتدای قرن بیستم الگوی سنتی خانواده با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی تدریجا رو به تغییر نهاد و این تحولات بر بافت سنتی خانواده تاثیرات مهمی گذاشت، عواملی مانند: فرصت های آموزشی و تحصیلی برای زنان، افزایش دسترسی به وسائل پیشگیری و اشتغال جدید فعالیت اقتصادی زنان اثرات بازدارنده ای بر باروری داشت (عباسی شوازی و عسگری ندوشن،1384، صص34-33).
یافته های تجربی نشان می دهدکه تغییر قابل توجه رفتار باروری می تواند تا حد زیادی ناشی از تغییرات عمده ارزشی و نگرشی افراد در زمینه هایی چون تشکیل خانواده و ایده ال های فرزندآوری باشد(احمدنیا، 1383، ص 197). بر اساس تحقیق عبداللهیان(1383)، ارزش فرزندآوری طی روند عقلانی کردن نهاد ازدواج و روابط زناشویی دستخوش تغییر شده است. حدود90% از افراد مورد بررسی در تحقیق فوق اعتقاد داشتند که داشتن یک یا دو فرزند تعداد ایده آلی است و تنها 2% از افراد داشتن بیش از سه فرزند را ایده آل دانسته اند. این امر نشان دهنده آن است که دیدگاههای سنتی در خصوص تشویق به داشتن فرزند بیشتر عمومیت بسیار کمی دارد.
طبق محاسبات میزان باروری در ایران، سطح باروری از 4/6 فرزند بطور متوسط برای هر زن در سال1365 به 8/2 فرزند در سال 1375 کاهش می یابد و امروز باروری در ایران نزدیک به 1/2 فرزند بطور متوسط برای هر زن می باشد( فولادی، 1383، ص 290).
از دیرباز شایع ترین روشها برای کاهش کنترل موالید و جلوگیری از تولد فرزند ناخواسته سقط
جنین های ارادی بوده است. باروری نا خواسته به معنای آن است که زوجین یا یکی از آنها تصمیم به بچه دارشدن نداشته اند و یا همزمان با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری حامله شده اند. در بارداری ناخواسته زنان بار مسئولیت فیزیکی، عاطفی و درد و رنج حاصل از حاملگی نا خواسته را متحمل
می شوند، تصمیم گیری برای زنان در این مورد که حاملگی را تا پایان دوره ادامه دهند یا سقط را انتخاب کنند کار بسیار دشواری است و زمانی که انتخاب او سقط باشد با یک کشمکش مداوم مواجه شده و در تمام این دوره ممکن است مرحله گوناگونی از نگرانی، افکارپریشان کننده، عصبانیت و افسردگی را تجربه کنند ( پورذکریا،1381، ص7) از آنجایی که مادری نقش طبیعی و مطلوب برای زنان تعریف شده، سقط جنین در حاملگیهای نا خواسته را اغلب کاری غیر طبیعی و فجیع می دانند چون تصور می شود که آنان باید فرزند بخواهند (آبوت و والاس،1376 ، ص185). سقط جنین ارادی به بیرون راندن ارادی محصول حاملگی قبل از پایان هفته بیستم حاملگی اطلاق می شود به گونه ای که جنین زنده یا قابل زیستن نباشد(شمشیری میلانی،1384، ص 459 ).
در کشور ایران نیز همراه با تحولات اقتصادی واجتماعی چند دهه اخیر استفاده از سقط جنین های ارادی در کنار روشهای دیگر جلوگیری از بارداری بطور چشمگیری افزایش یافته و سقط جنین به عنوان ابزار مکمل تنظیم خانواده در آمده است. با آنکه سقط جنین به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار روی سلامت مادر و بطورکلی زنان هر جامعه ای است در بیشتر کشورهای در حال توسعه بویژه در آنهایی که سقط جنین به نحوی ازانحا با حساسیت اجتماعی و مذهبی و نیز موانع قانونی همراه میشود اطلاعات و داده های معتبر و موثقی در دست نبوده و در بیشتر موارد جمع آوری اطلاعات در مورد سقط جنین چه از نوع مطالعات پیمایشی و چه از نوع گزارشهای رسمی و یا کلینیکی از عدم دقت در اطلاعات رنج
می برد. بر اساس پژوهش برآورد غیر مستقیم نرخ سقط جنین عمدی در ایران که توسط آقایاری (1384 ) انجام گرفته میزان سقط جنین کل برای کشور ایران حدود 93/. مورد در طول دوران باروری هر زن برآورد شده است، که میزان سقط جنین عمدی در کل نقاط شهری در حدود93/. (کمی کمتر از 1) و در نقاط روستائی کشور بطور متوسط در حدود 89/. برآورد شده است. بطور متوسط هر زن ایرانی تا پایان دوره باروری خود با فرض رواج باروری طبیعی کمی کمتر از یک مورد سقط جنین عمدی را تجربه می کند. قرار گرفتن کشور ایران در دوره گذار جمعیتی در سالهای اخیر که در آن از سقط جنین در زمان شکست روشهای پیشگیری بعنوان آخرین راه حل برای کنترل باروری بویژه ناخواسته آن استفاده |
می شود دلیلی بر تجربه میزان بالای سقط جنین عمدی در کشوربوده است(آقایاری،1384، ص34).
بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ایران، سالیانه 80 هزار سقط صورت می پذیرد که بیشتر آنها غیر بهداشتی وغیر قانونی می باشد که گزارشات بالائی از سقط های غیر بهداشتی و متعاقب آن مرگ و میر مادران و بیماریهای ناشی از سقط های نا ایمن را به خود اختصاص
می دهد(آخوندی و بهجتی اردکانی، 1381،ص18).
در بخشی از تاریخچه کشورها مواردی که سقط جنین مجاز شمرده می شود شامل موارد زیر می باشد:
-دخالت در حفظ سلامت زنان (در زمینه حفظ حیات)
-حفظ سلامت جسمی زنان
-حفظ سلامت روانی زنان
-خاتمه دادن به حاملگی های ناشی از تجاوز یا زنای با محارم
-حدس اختلال در جنین
خاتمه دادن به حاملگی به دلیل اجتماعی یا خانوادگی(سازمان ملل،2002،ص8).
در حالی که اکثر کشورهای توسعه یافته از جمله استرالیا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و روسیه همه این کدها را در مورد اجازه سقط جنین پذیرفته اند. کشورهایی چون افغانستان، الجزایر، آنگولا، بنگلادش، شیلی، ایران، عراق و پاکستان در بیشتر موارد با این موارد مخالف اند و این در حالی است که رقم سقط جنین غیر قانونی و مرگ مادران در اثر سقط های ناایمن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بسیار بالاست(سازمان ملل،2002).
در کشورهایی که قانون اجازه سقط جنین را نمی دهند زنان متمول می توانند در شرایطی سالم و ایمن جنین خود را سقط کنند اما زنان روستایی و یا زنان فقیر با رجوع به افراد ناکار آزموده و غیر متخصص جان خود را به خطر می اندازند (آلن گاتمچر، 1995،ص32).
شیوع سقط جنین های ارادی میان زنان ایرانی آشکار می سازد که باید به این پدیده بعنوان مساله اجتماعی نگریست که علی رغم تحریم و منع قانونی و عرفی آن، زنان در برابر حاملگی های ناخواسته و بدون برنامه ریزی خود، به دلایل اقتصادی، اجتماعیو روحی_ روانی بدان مبادرت می ورزند. از آنجایی که اغلب سقط جنین های ارادی خارج از نظام قانونی صورت می گیرد گاه زنان خود را در معرض شرایط خطرناک و ناسالم قرار می دهند و پیامدهای جسمی، روحی، روانی آن شامل حال زنان می شود. در راستای درک پیامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنین ارادی که زنان درگیر با آن می باشند و آنرا تجربه می کنند، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که درک و تجربه زیسته1 زندگی آن دسته از زنانیکه سقط جنین ارادی داشتند چگونه قابل فهم و شناخت است؟ آیا تجربه سقط جنین برای این دسته از زنان درک منحصر به فردی از این تجربه به بار آورده است؟ تا از این طریق به شناخت کیفیت سقط جنین زنان، دلایل و ترجیهات زنان برای سقط، قدرت انتخاب آنان در تصمیم گیری، نگرشهای مذهبی شان نسبت به سقط جنین و واکنش زنان به تحریم و سکوت آن بپردازد. این مطالعه در پی آنست که هنجارها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی پنهان در رابطه با سقط جنین های ارادی که هم جامعه و هم خانواده در قبال آن سکوت اتخاذ کرده اند را روشن سازد و با در نظر گرفتن زنان به آنچه که در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنان از سقط جنین بپردازد. درنهایت باید با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثیر گذار بر سقط جنین و اثرات منفی سقط های نا ایمن بر سلامت زنان به آن به عنوان پارادایم اجتماعی و نه صرفا حقوقی و دینی نگریست. هدف این تحقیق آنست که با نگاه زنانه به سقط جنین به ابعاد پنهان این مساله اجتماعی پرداخته شود و به نحوی از آنحا سکوت تابویی آن شکسته شود. در نتیجه یک مطالعه ژرفانگر و پدیدار شناسانه برای درک تجربه زیسته زنان بهترین راه بررسی ابعاد پنهان این مساله می باشد تا از این طریق با تاملی بیشتر بر جنبه های پنهان سقط ارادی راهکارهایی جهت برخورد صحیح با این معضل تهدید کننده سلامت زنان فراهم شود تا در صورت حاملگی ناخواسته با تصویب قوانین تدابیری برای بهداشتی و ایمن نمودن آن اندیشیده شود چرا که زنان اولین قربانیان سقط های غیر قانونی و ناایمن اند.
شیوع سقط جنین
بطور کلی هر ساله در جهان تقریبا 210میلیون زن حامله می شوند و 130میلیون از آنها کودکان زنده بدنیا می آورند و در حدود 80 میلیون از حاملگی ها بدون برنامه ریزی است. بعضی از زنان دوره حاملگی‏شان را ادامه می دهند در حالی که گروهی دیگر بطور غیر ارادی دچارسقط جنین می شوند و گروهی دیگر بطور ارادی سقط جنین می کنند (سازمان جهانی2 بهداشت، 2004، ص 1)
برآوردها نشان می دهد هرساله 45 میلیون از حاملگی ها (4/12%)، بطور ارادی خاتمه داد می شوند که 26 میلیون از آنها (7/57%)، بطور قانونی و 19میلیون از آنها (3/42%) خارج از سیستم قانونی انجام
می شود (2004 ص1).
مواردی که خارج از حوزه نظارت قانونی صورت می گیرد اغلب بوسیله افراد غیر متخصص و یا تحت شرایط غیر بهداشتی و یا در شرایطی مشابه صورت می گیرد. این نوع سقط جنین ها که از آنها بعنوان سقط های نا ایمن یاد می کنند نوعی غفلت از مشکلات در زمینه مراقبت از سلامت و تندرستی در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته می شود و که بوسیله بی کفایتی افرادی که اقدام به این امر
می کنند و روشهای مخاطره آمیز و وسایل غیر بهداشتی ای که بکار می برند مشخص می شود. بعبارت دیگر زنانی که به افراد غیر ماهر و وسائل غیر بهداشتی پنهانی مراجعه دارند، سلامت و تندرستی شان به خطر می افتد. سقط جنین نا ایمن ممکن است بوسیله خود زن صورت بپذیرد و یا بوسیله افرادی که تخصص پزشکی ندارند و یا بوسیله یک پزشک در تحت شرایطی صورت بگیرد که غیر بهداشتی است. سازمان بهداشت جهانی شرایط ناسالم سقط را اینگونه تعریف می کند: انجام کورتاژ و سقط جنین توسط فرد ناکارآزموده و فاقد تخصص لازم و یا در شرایطی که فاقد امکانات پزشکی لازم است و یا هر دوی آنها (همان،ص1).
سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که هرساله نزدیک به 68 هزار زن در جهان بخاطر سقط های نا ایمن جان خود را از دست می دهند و در حدو د 99درصد از این زنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، جایی که سقط جنین در آن به وسیله قانون محدود شده وفاقد سرویسهای مراقبت از سلامت مادران می باشد(مسکه3،2006،ص2). در مجموع آن کسانی که بخاطر سقط های نا ایمن جان خود را از دست می دهند دهها نفر ازهزاران افرادی اند که رنجهای مزمن و جبران ناپذیری را بخاطر سقط های نا ایمن متحمل می شوند که حتی منجر به نازایی تعدادی از زنان می شود (سازمان جهانی بهداشت، 2004: ص2).
علت اینکه سقط جنین بطور قانونی در بسیاری از کشورها محدود شده، بدلیل آنست که سطح زیاد حاملگی های نا خواسته، احتمال سقط های نا ایمن را افزایش می دهد (همان،ص4).
براساس جدول شماره 1 به گفته چاوکین4 که درکلینیک بهداشت جمعیت و خانواده در کلمبیا مشغول به کار بوده است، 25درصد از سقط جنین ها در آفریقا در میان زنان نوجوان رخ می دهد در مقایسه با 14درصد در آمریکای لاتین و کارائیب و 9درصد از این گروه سنی در آسیا ،زنان سنین 30 سال و بالاتر. 23درصد از سقط های نا ایمن را درآفریقا به خود اختصاص داده اند در حالیکه در آسیا 42درصد از سقط های نا ایمن را این گروه سنی به خود اختصاص دادهاند و در آمریکای لاتین و کارائیب این رقم 34درصد میباشد (مسکه،2006،ص2).
جدول شماره 1- 1- تخمین درصد سقط جنین های نا ایمن برای گروهای سنی در مناطق مختلف
آمریکای لاتین و کارائیبآسیا
(چین، دوکره، مغولستان)آفریقاکشورهای در حال توسعهگروه سنی149251419-152923322624-202528202529-251622121934-30111381139-35673644-40
بر اساس یافته های اقبال شاه5 اکثر زنان جوان در آفریقا در مورد وسایل جلوگیری از بارداری اطلاعات کافی ندارند یا آنکه آن روشها دور از دسترس آنان است .
اقبال شاه می افزاید که تعداد زیادی از سقط های نا ایمن در آفریقا در میان زنان جوان ازدواج نکرده می باشد و زنان آفریقایی سن جنسی زودتری دارند(همان،ص4).
برای آمریکای لاتین و کارائیب این مطالعه نشان می دهد که بیش از نیمی از سقط های نا ایمن میان زنانی که 20 سال سن دارند رخ می دهند و پیش بینی می شود تعداد زیادی از زنان آمریکای لاتین و کارائیب برای فاصلهگذاری بین تولدها دست به سقط های ناایمن می زنند. همچنین در آسیا یافتهها نشان می دهد سقط های نا ایمن اغلب بوسیله زنانی بکار میرود که قبلا بچه دار شدهاند و یا آنکه میخواهند اندازه خانواده خود را محدود کنند (همان، ص4).
با توجه به اهمیت مساله سقط جنین در سلامت و بهداشت زندگی زنان حقوق بشر مربوط به زنان در بر گیرنده حق آنها به کنترل و تصمیم گیری مسئولانه راجع به اموری است که به جنسیت آنان و سلامت جنسی و فرزندآوری، فارغ از اجبار، تبعیض و خشونت مربوط می باشد. مناسبات برابر میان زنان و مردان در امور روابط جنسی وفرزند آوری، از جمله احترام کامل به حیثیت شخص مستلزم احترام و رضایت متقابل و مسئولیت مشترک نسبت به رفتار جنسی و پیامدهای آن است و از طرفی سقط جنین های نا ایمن جان شمار عظیمی از زنان را تهدید می کند که نشانگر مساله ای خطیر در بهداشت عمومی است (همان،ص69).
طبق کار پایه و عمل پکن در چهارمین کنفرانس جهانی زن در 1994 پکن، زنان حق بر خورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را دارا می باشند. سلامت عبارتند از حالت بهزیست کامل جسمانی، روانی و اجتماعی، لذا صرفا به عدم بیماری یا معلولیت اطلاق نمی شود. روندی که زنان در پی روابط جنسی بی محافظ و فقدان اطلاعات و خدمات کافی می گذرانند احتمال خطر آبستنی ناخواسته را افزایش می دهد و اقدام به سقط های نا ایمن افزایش می یابد (کار پایه و اعلامیه پکن 1374،صص65 و67).
در میان تحقیقات پیشین در مورد سقط جنین های ارادی، هاسفلد6 و دیگران(1995) طی مطالعه خود با عنوان تردید و دودلی در میان زنانی که اقدام به سقط جنین کرده اند به این نتیجه رسیدند که 30% از زنان مورد مطالعه در تردید مانده بودند آیا سقط آنها تصمیم درستی می باشد یا خیر. زنانی که تردید نداشتند عبارت(( دیگر بچه کافی ست)) را علت ختم حاملگی خود ذکر می کردند. موضوع تردید در تصمیم گیری تحت تاثیر عواملی چون سرمایه و امکانات شخصی، شغل و وظایف آموزشی و فشارهای اجتماعی بود. دربیشتر موارد تصمیم خاتمه حاملگی بوسیله مردان و شوهران گرفته شده بود.47% زنان عنوان کرده بودند که تحت شرایطی چون حمایت شریک و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و مشورت با آنها تردید در فرایند تصمیم گیری و ناراحتی و پشیمانی بعد از سقط جنین آنها کاهش پیدا خواهد کرد.
تحقیق دیگری که توسط آلانسون و آستبوری7(1995)، انجام گرفته نشان می دهد که تردید بخش ذاتی از هر حاملگی است. این مطالعه تاثیر روان شناسانه ای از تصمیم سقط جنین زنان ارائه می دهد:
1-اکثر زنان تجربیات متنوعی از احترام به خود و کاهش اضطراب بعد از سقط جنین دارند.

2- تعدادی از زنان عنوان کردند که بدنبال سقط تجربیات احساسی دشواری را تجربه کردند.
3-تعدادی از زنان احساس کردند که در تصمیم گیریشان مجبور یا محدود شده اند.
محققان دریافته اند زمانی که زنان سقط را علاقه واقعی خود بدانند و اعتقاد به حقوقشان در کنترل باروری و بکار بردن روش ایمن و آسان داشته باشند در تصمیم گیریشان بدون تردید و راسخ تر خواهند بود.
-در تحقیق دیگری که توسط مانیکو و مورن8 (1982) تحت عنوان جنبه های روانشناسانه از سقط جنین انجام شده دلایل برای درخواست سقط شامل مشکلات اقتصادی، حاملگی های سخت قبلی، مشکلات خانوادگی، خواسته های شغلی، مشکلات که با بوجود آمدن فرزندان و احساس عدم اطمینان از آینده ایجاد می شود می باشد. . این مطالعه نشان می دهد کسانی که سقط جنینشان را تکرار کرده اند سطح پایینی از آموزش و اطلاعات کمی از مسائل جنسی و تصویر تحقیرآمیزی به مسائل جنسی، تمایلات مازوخیستی و تنبیهی نسبت به خود، بی ارادگی و رخوت و دیگر آسیب ها دارند. براساس این تحقیق گفتگوهای مشاوره ای باید بازدارنده باشد و پاسخگویی اولیه باید بوسیله یک پزشک و برای بیان خطرها و پیامدهای جسمی و روانی بعد از سقط جنین به زنان صورت پذیرد.
در تحلیل پدیدارشناسانه ای ازسقط جنین که توسط پترسون9 و پل هیل10 و مالوی11 در سال 1994 صورت گرفته، هدف تحقیق فهم کلی از موضوع بحث بر انگیز سقط جنین از دیدگاه رفتار افرادی بوده است که آنرا بکار می گیرند این مطالعه نشان می دهد وقتی که بحث تولد جنین در مقابل بحث سقط جنین قرار می گیرد زنان استانداردهای اخلاقی متفاوتی را بکار می برند. مسئله حاملگی و رابطه جنسی بطور برجسته مورد توجه جوامع بوده و سقط جنین نشان دهنده یک مکان برخورد سمبلیک برای بعضی دیدگاههای جنجال برانگیز از این موضوع می باشد. محققان زیادی اعتقاد دارند که حالات ترجیح سقط جنین در مقابل مخالفت با سقط جنین که سقط را به عنوان عمل بد در مقابل عمل خوب قرار می دهد باعث ایجاد تردید در جوامع و تردید در خدمات سقط جنین به کسانی که آن را بکار می برند، شده است. در نهایت زنان بیان داشتند که در تجربه شان اغلب احساس می کردند که حق انتخاب نداشته اند و درباره تصمیم سقط شان همسران، شرکا و یا متخصصان و پزشکان انتخاب کرده بودند و احساس فقدان قدرت انتخاب باعث ایجاد واکنشهای احساسی متناقض در زنان شده بود. در این مطالعه نشان داده شده است زنانی که در مورد تصمیم شان تردید داشتند با واکنش منفی از سوی خود نسبت به روش سقط جنین روبرو بودند. همچنین فقر و نیز غفلت از معالجه منجر به واکنش منفی (فیزیکی و عاطفی) در عملشان می شود و در مقابل معالجه و طرز عمل صحیح منجر به تجربه مثبت برای زنان می شود. در زنانی که احساس می کردند تردید در تصمیم سقط شان آنها را رها نکرده است یک احساس مسئولیت پذیری شخصی در مورد سقط جنین وجود داشته است. نهایتا این بررسی نشان می دهد که حمایت اجتماعی باعث می شود زنان احساس درست بودن انتخابشان در طول فرایند تصمیم گیری داشته باشند. در این بررسی شکاف گسترده میان افکار عمومی در مقابل تصمیم گیری شخصی نشان داده می شود و اینکه تصمیم گیری شخصی ، استاندارد اخلاقی زنان که اساسا در افکار عمومی نادیده گرفته شده را انعکاس می دهد. زنانی که انتخاب و تصمیم گیری شان را خود بر عهده می گیرند با احساس بهتری انتخاب می کنند که تصمیم شان سقط جنین باشد و یا آنکه حاملگی خود را ادامه دهند.
گیلیگان در کتاب با صدایی متفاوت12،( 1982 )، ازمصاحبه با زنانی که بحرانهای اخلاقی واقعی را حس
می کردند و نمی دانستند که بارداری نا خواسته خود را ادامه دهند یا سقط جنین کنند یافته هایی ارائه می دهد. در تحلیل این مصاحبه ها ،گیلیگان شواهدی مبنی بر تفاوت گرایش اخلاقی زنان و مردان عرضه کرد. در حالی که مردان به موضوع های مربوط به عدالت و حقوق توجه دارند زنان بیشتر به مسائل و موضوع های مربوط به مراقبت و نگهداری از دیگران و حفظ روابط بین فردی توجه دارند. معمای اخلاقی زن، یافتن تعادل صحیح بین ارضای نیازهای خود وارضای نیازهای دیگران است. ازتحقیق گیلیگان اینچنین برداشت می شود که ترسی در جامعه رایج است وآن این است که آزادی زنان می تواند منجر به رها کردن مسئولیت پذیری در روابط خانوادگی شود. این دیالوگ میان حقوق و مسئولیت های زنان در افکار عمومی مطرح است که در اختلاف نظر با زنان درمورد اینکه چگونه به مسئولیت ها و روابط شان فکر می کنند تمرکز دارد و بیشتر مشکلات از تنش میان اخلاقیات و قانون ناشی می شود که تضمینی را در حمایت از درخواست های فردی و اخلاق مسئولیت پذیری وتصمیم گرفتن میان خود و دیگری نمی دهند و همه زنانی که مورد مصاحبه این تحقیق قرار گرفته بودند بیان کردند، اختلافات مشابهی با افکار عمومی دارند افکار عمومی قضاوت وسیعی از خود پسندی در فکر زنان دارند.
بر اساس پیشینه های تحقیقی که ذکر شد زنان دلایل و اهداف و احساسات و ادراکات متفاوتی را برای انجام سقط جنین خود عنوان کرده اند. درتحقیقاتی که داخل ایران انجام شده بیشتر به مسائل حقوقی و بهداشتی و فقهی سقط جنین پرداخته شده و سقط جنین از نگاه زنانیکه آنرا انجام داده اند و تجربه آنرا دارند دیده نشده است. در این تحقیق سعی می شود از منظر زنان و با توجه به ادراکات و احساسات و بیان تجارب زنان به مطالعه سقط جنین های ارادی در ایران پرداخته شود.
اهداف تحقیق
– بررسی ویژگی های زمینه ای (جمعیتی-اجتماعی)، سن، تحصیلات و طبقه درآمدی زنان و ارتباط آن با سقط جنین زنان نمونه مورد مطالعه.
– بررسی ابعاد نگرشی و ادراکی: درک زنان از تجربه سقط جنین ارادی، دلایل وقوع حاملگی های ناخواسته ، دلایل زنان برای سقط جنین، درک زنان از عکس العمل افراد جامعه و اعضای خانواده نسبت به سقط جنین، نگرش زنان نسبت به میزان قدرت انتخاب آنها در روش جلوگیری از بارداری و سقط جنین، نگرش مذهبی زنان در فرآیند تصمیم گیری سقط های ارادی.
– بررسی روشها و هزینه ها: چگونگی استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری، نوع روش سقط جنین ( بهداشتی، غیر بهداشتی)، طریقه آشنایی و کسب اطلاعات در مورد روشها و افرادی که مبادرت به انجام سقط جنین می کنند. و هزینه انجام سقط جنین.
تعریف مفاهیم
با توجه به مبانی نظری مورد استفاده در این تحقیق آزادی اراده و کنترل بر بدن مفاهیم زیر تعریف می شوند:
– باروری: توان زن برای فرزندآوری. استدلال نظریه فمینیستی این است که باروری یک مساله شخصی صرف در حیطه خصوصی یا زیست شناختی زنان نیست، بلکه درون مناسبات قدرت جنسی روی می دهد. باروری حوزه مورد منازعه است زیرا تقسیمات جنسیتی و مقام زن در جامعه تاثیر مستقیمی بر روش های کنترل باروری دارند. از دهه 1970 زنان فمینیست فعال باروری را از حوزه خصوصی بیرون آوردند و در متن سیاسی قرار دادند. مورخان جمعیت شناس فمینیست نشان می دهند در جوامعی که قدرت زنان زیاد است( برای نمونه در خویشاوندی مادر تباری) زنان باروری خود را کنترل می کنند و در جوامعی که باروری منشاء اصلی کسب حیثیت برای زنان است شیوه های کنترل باروری کمتر در دسترس زنان قرار دارد(هام و دیگران، 1382، ص 166).
– حاملگی ناخواسته: چنانچه زوجین یا یکی از آنها تصمیم به بچه دار شدن نداشته اند و یا همزمان با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری حامله شده اند، بارداری به وقوع پیوسته را بارداری برنامه ریزی نشده و نا خواسته می نامند. منظور از باروری برنامه ریزی نشده در این بررسی باروری زنان 49-15 ساله ای است که در طول زندگی مشترکشان در معرض بارداری نا خواسته قرار گرفته بودند که فرد در آن زمان قصد حاملگی نداشته و یا ممکن است فرد نه در آن زمان و نه در آینده مایل به بچه دار شدن نباشند باروری ناخواسته تحت عواملی مانند: تعداد فرزندان ایده ال، سن مادر، تحصیلات مادر، نحوه استفاده از وسائل جلوگیری از بارداری، به وقوع می پیوندد (رج .پورذکریا، 1381).
– سقط جنین: به ختم بارداری به هر علتی قبل از اینکه جنین قدرت زندگی در خارج از رحم مادر را یافته باشد اطلاق می گردد، معمولا این زمان را قبل از هفته بیستم بارداری و وزن جنین را زیر 500 گرم ذکر می کنند( شمشیری میلانی، 1384،ص459).
– سقط جنین ارادی: متوقف کردن بارداری، منظور سقطی است که یا بدلیل مسائل پزشکی از جمله تهدید جان مادر و یا تشدید بیماری مادر صورت گیرد و یا آگاهانه شخص نسبت به زن باردار باعث سقط جنین وی شود خواه این عمل به منظور سقط کردن جنین باشد یا اتفاقا منجر به سقط جنین گردد. به سقط جنین با وجود دلایل پزشکی سقط درمانی اطلاق می شود و سقطی که توسط مادر با دستکاری رحم و خوردن دارو و ضربه عمدی انجام شود یا توسط پزشک و اشخاص دیگر غیر از مادر، با ترغیب وی به سقط جنین صورت گیرد سقط جنایی می گویند(نوذری فردوسیه، 1384، ص 51-50).
– روشهای جلوگیری از بارداری

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید